Χορηγίες για ΦΒ Συστήματα ή/και Θερμομόνωση

grant schemes for pv systems and or insulation

Η σημαντικότητα της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας καθώς και η προώθηση ενός πιο βιώσιμου τρόπου ζωής έφερε την αύξηση του ποσού χορηγιών για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών (ΦΒ) συστημάτων ή/και θερμομόνωσης. Σε αυτό το άρθρο μπορείτε να διαβάσετε σχετικά με τις χορηγίες για φβ συστήματα ή/και θερμομόνωση.

Η αύξηση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας και του κόστους ζωής γενικότερα έφερε την κυβέρνηση στην απόφαση για αύξηση του προϋπολογισμού για κρατικές χορηγίες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων ή/και θερμομόνωσης. Με τη χρηματοδότηση της ΕΕ και στόχο τη στήριξη των πολιτών αλλά και την ενθάρρυνση της χρήσης ΑΠΕ η κυβέρνηση κατέληξε στις εξής χορηγίες των οποίων η υποβολή αιτήσεων λήγει την 20/12/2023 ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Κατηγορία 1:

Θερμομόνωση οροφής σε υφιστάμενη κατοικία. Η χορηγία για αυτή την κατηγορία είναι 45% επί των επιλέξιμων δαπανών για κάθε αίτηση με μέγιστο ποσό χορηγίας 2250 ευρώ. Για κατοικίες ορεινών περιοχών, το ποσό χορηγίας αυξάνεται κατά 50%. Επιλέξιμες για αυτή την κατηγορία είναι υφιστάμενες κατοικίες, για τις οποίες η αίτηση για έκδοση άδειας οικοδομής ή πολεοδομικής άδειας έχει κατατεθεί πριν την 21/12/2007.

Κατηγορία 2:

Θερμομόνωση οροφής σε υφιστάμενη κατοικία σε συνδυασμό με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος συμψηφισμού μετρήσεων ή εικονικού συμψηφισμού μετρήσεων. Η χορηγία για αυτή την κατηγορία είναι 55% επί των επιλέξιμων δαπανών για κάθε αίτηση με μέγιστο ποσό τα 2750 ευρώ και ακόμα 450 ευρώ ανά εγκαταστημένο kW στο φωτοβολταϊκό σύστημα με μέγιστό ποσό χορηγίας 1800 ευρώ. Για κατοικίες ορεινών περιοχών, το ποσό χορηγίας αυξάνεται κατά 50%. Επιλέξιμες για αυτή την κατηγορία είναι υφιστάμενες κατοικίες, για τις οποίες η αίτηση για έκδοση άδειας οικοδομής ή πολεοδομικής άδειας έχει κατατεθεί πριν την 21/12/2007.

Κατηγορία 3:

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος συμψηφισμού μετρήσεων ή εικονικού συμψηφισμού μετρήσεων σε υφιστάμενη κατοικία. Η χορηγία για αυτή την κατηγορία είναι στα 375 ευρώ ανά εγκαταστημένο kW στο φωτοβολταϊκό σύστημα με μέγιστό ποσό χορηγίας 1500 ευρώ. Για κατοικίες ορεινών περιοχών, το ποσό χορηγίας αυξάνεται κατά 50%. Επιλέξιμες για αυτή την κατηγορία είναι υφιστάμενες κατοικίες, για τις οποίες η αίτηση για έκδοση άδειας οικοδομής ή πολεοδομικής άδειας έχει κατατεθεί πριν την 01/01/2017.

Η Κύπρος ξεπέρασε το στόχο του 2020 για ΑΠΕ αλλά υπάρχει συνεχώς η ανάγκη για αύξηση της χρήσης ΑΠΕ. Για αυτό και η κυβέρνηση αποφάσισε την αύξηση των χορηγιών για την εγκατάσταση θερμομόνωσης και φωτοβολταϊκών συστημάτων για το 2022-2023.